Τελευταία Νέα

Το βουνό - The mountain

Ένα βουνό ή όρος είναι ένας γεωλογικός σχηματισμός που εξαπλώνεται πάνω από τη γύρω περιοχή, σε μια περιορισμένη έκταση, με μια κορυφή. Ένα βουνό είναι γενικά πιο απότομο από ένα λόφο, αλλά δεν υπάρχει κανένα διεθνές πρότυπο για να δώσει ακριβή ορισμό στο ύψος του βουνού ή λόφου, αν και συνήθως το βουνό έχει μια αναγνωρίσιμη κορυφή. Τα βουνά καλύπτουν το 64% της Ασίας, το 36% της Βόρειας Αμερικής, το 25% της Ευρώπης, το 22% της Νότιας Αμερικής, το 17% της Αυστραλίας και το 3% της Αφρικής. Συνολικά η επιφάνεια της Γης καλύπτεται κατά 24% από ορεινούς όγκους. Το 10% του πληθυσμού της Γης ζει σε ορεινές περιοχές. Οι περισσότεροι ποταμοί του κόσμου τροφοδοτούνται από ορεινές πηγές, και περισσότερος από το μισό πληθυσμό της Γης εξαρτάται από τα όρη για υδάτινους πόρους.

A mountain or term is a geological shaping that expands above the around region, in a limited extent, with a top. A mountain is generally more abrupt than a hill, but does not exist no international model in order to it gives precise definition in the height of mountain or hill, even if usually the mountain has a anagnwrj'sjmi top. The mountains cover the 64% of Asia, the 36% of Northern America, the 25% of Europe, the 22% of Southern America, the 17% of Australia and the 3% of Africa. Globally the surface of Ground is covered at 24% from mountainous volumes. The 10% of population of Ground live in mountainous regions. Most rivers of world are supplied by mountainous sources, and more from the half population of Ground depend from ri for aquatic resources.Το βουνό - The mountain
Item Reviewed: Το βουνό - The mountain 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

▧ Γνώμες, παράπονα, ιδέες, και ότι θέλετε να πείτε, πείτε το εδώ.

▧ Opinions, complaints, ideas, and anything you'd like to say.

Copyright © 2015 melwdos με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.
Designed by Templateism.com
Από το Blogger.